کاربرد زمان گذشته ساده در انگلیسی

زمان گذشته ساده در انگلیسی

گذشته ساده – simple past

به نمونه متن زیر دقت کنید.

Mozart was an Austrian musician and composer. he lived from 1756 to 1791.

He started composing at the age of five and wrote more than 600 piece of music. He was only 35 years old when he died.

کلماتی که در جمله ی بالا بولد شده اند همه به صورت گذشته ساده به کار رفته اند. در این مواقع گذشته ساده در انگلیسی نیز مانند فارسی برای بیان رویدادی در گذشته به کار میرود.

یکی از نشانه های معمول برای تبدیل کردن فعل (regular verbs) در زمان حال به زمان گذشته اضافه کردن ed به انتهای افعال میباشد. البته این امر به همین سادگی ختم نمیشود.  افعال بسیاری در انگلیسی وجود دارند که به افعال بی قاعده معروف هستند.(irregular verbs) 

این افعال از قاعده ی بالا برای گذشته شدن پیروی نمیکنند و شکل فعل در سه حالت مصدری، ماضی و اسم مفعولی متفاوت هستند.

افعال با قاعده و بی قاعده در انگلیسی

regular and irregular verbs

به افعالی که با اضافه کردن یک ed به انتهای مصدر (infinitive) بتوان آنها را به گذشته ساده (simple past) و اسم مفعول (past participle) تبدیل کرد افعال با قاعده میگویند. در این افعال معمولا شکل گذشته ی ساده و اسم مفعول آنها یکسان است.

اما به افعالی که از قاعده پیروی نمیکنند و هرکدام از حالت های فعل به یک صورت بیان میشود افعال بی قاعده میگویند. این افعال ممکن است در هر سه حالت یکسان باشند بدون هیچگونه تغییری در املای کلمات مانند let ممکن است از با املای یکسان و تلفظ متفاوت بیان شوند مانند read و ممکن است هر سه حالت فعل به طور کامل املا و تلفظ متفاوتی داشته باشد. به جدول زیر توجه کنید.

past participatepast simpleinfinitive
cleanedcleanedclean
finishedfinishedfinish
useduseduse

 

differencespast participatepast simpleinfinitive
completely differentgonewentgo
different pronunciationreadreadread
no differencesletletlet

 

نکته : برخلاف وجود تفاوت در بیان افعال میان سوم شخص مفرد و دیگر اشخاص در زمان حال ساده، زمان گذشته افعال در انگلیسی برای تمامی اشخاص یکسان به کار میرود و دیگر نیاز به s سوم شخص نمیباشد.

کاربرد زمان گذشته افعال در زبان انگلیسی

یکی از مهارتهایی که افراد در زبان مادری خود یاد میگیرند، استفاده از انواع مختلف زمان افعال است. این مهارت به صورت غریزی از کودکی بدون آموزش خاص درباره ی قواعد دستوری به خاطر ما سپرده میشود. این در حالی است که اگر بخواهیم در زبان دومی که می آموزیم تمام این نکات را یادبگیریم لازم است ابتدا با کاربردهای آنها اشنا شویم و سپس نحوه به کارگیری آنها را آموزش ببینیم.

گذشته ساده

۱- یکی از کاربرد های گذشته ساده در انگلیسی این است که اگر عملی در گذشته شروع و در همان گذشته پایان یابد. از گذشته ی ساده استفاده میکنیم. در این صورت ممکن است به زمان خاصی اشاره شود و یا حتی اشاره ی مستقیم به زمان نشود در این صورت شما حتما از جملاتی که قبل و یا بعد از آن گفته میشود متوجه آن میشوید که عمل در گذشته اتفاق افتاده است.

 

سه سال قبل در یک فروشگاه بزرگ کار کردم.I worked in department store 3 years ago
دیشب در راه خانه ام پلیس مرا متوقف کردthe police stopped me on my way home last night
هفته پیش یک فیلم سینمایی دیدمI saw a movie last week
گذشته ساده

۲- از دیگر کاربردهای زمان گذشته ساده در انگلیسی این است که چند عمل در گذشته به ترتیب و پشت سرهم انجام شوند. در این حالت نیز ممکن است زمان انجام عمل دقیقا بیان شود و یا حتی اشاره ای به آن نشود. اما با توجه به متن و صحبت گوینده متوجه آن میشوید که این عمل در گذشته اتفاق افتاده است.

 

من کارم را تمام کردم، به سمت حال رفتم و یک جای بسیار عالی برای شناکردن پیدا کردم.I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
آنها ساعت ۸ به فرودگاه رسیدند، ساعت ۹ هتل را پذیرش کردند و ساعت بقیه افراد را ساعت ۱۰ ملاقات کردند.They arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
او شب گذشته ساعت ۱۱ به رخت خواب رفت و خواب خوبی کرد.She went to bed at 11 o’clock and slept well last night.
ماضی ساده در انگلیسی

۳- گذشته ساده در انگلیسی برای نشان دادن مدت زمان انجام کار در گذشته نیز به کار میرود. بدین صورت که عملی در گذشته آغاز شده، مدت زمانی به طول انجامیده و سپس در گذشته نیز پایان یافته است.

من به مدت ۲ سال در برزیل زندگی کردم.I lived in Brazil for two years.
آنها تمام مدت در مهمانی نماندند.They did not stay at the party the entire time.
ما سی دقیقه با تلفن صحبت کردیم.We talked on the phone for thirty minutes.
چند جمله به گذشته ساده

۴- بیان عادتی که در گذشته به صورت روتین انجام میشد و در حال حاضر دیگر انجام نمیشود را نیز با گذشته ساده بیان میکنیم. در این حالت نیز شرط استفاده از گذشته ساده همان آغاز و پایان کار در گذشته است. اگر کاری در گذشته انجام میشد و در زمان حال نیز تکرار میشود، نمیتوان از گذشته ساده استفاده کنیم.

من سال گذشته سه بار در ماه به سینما میرفتم.I went to the cinema three times a month last year.
او بعد از مدرسه در سالن تئاتر کار میکرد.She worked at the movie theater after school.
آنها هیچوقت به مدرسه نیامدند، آنها همیشه کلاس را دودر میکردند.They never went to school, they always skipped class.
زمان گذشته در انگلیسی

۵-زمان گذشته ساده میتواند برای بیان باورها، حقایق یا فرضیه هایی که در گذشته درست بوده و عمومیت داشتند، درحالی که دیگر امروز درستی آن حقایق رد شده است و درگیر عمومیتی ندارد.

او در بچگی خجالتی بود، در صورتی که الان ادم بسیار برونگرایی است.She was shy as a child, but now she is very outgoing.
او قبلا گوجه دوست نداشت.He didn’t like tomatoes before.
در گذشته مردم هزینه ی زیادی بابت مکامه تلفنی پرداخت میکردند.People paid much more to make cell phone calls in the past.

فرم سوالی و منفی گذشته ساده در انگلیسی

برای منفی کردن و سوالی کردن گذشته ساده در انگلیسی از فعل کمکی did  کمک میگیریم. کلمه ی did گذشته ی do / does است. به جداول زیر توجه کنید.

enjoyedI
sawShe / He
wentThey
enjoy?You
            did

see?She / He
go?They
enjoy?
  didn’t

You
see?She / He
go?They

با توجه به جداول بالا مطمئنا فرمول ساخت حالت منفی و سوالی برای زمان گذشته ساده در انگلیسی را متوجه شده اید. همانند افعال حال ساده، از افعال اصلی جمله شکلی از فعل be نباشد (am / is / are) باید از فعل کمکی do / does استفاده کنیم.

شکل گذشته ی do  به صورت did بیان میشود. برخلاف اینکه در زمان حال برای سوم شخص مفرد  فعل تغییر میکند به صورت does به کار گرفته میشود، در حالت گذشته تفاوتی میان اشخاص وجود ندارد و برای همه فعل did استفاده میشود.

نکته ی دیگر این است که در هنگام منفی و سوالی کردن به کمک فعل کمکی did و didn’t فعل اصلی جمله به صورت ساده می آید. در واقع اگر در جمله ای فعل کمکی به کار رفته باشد فعل اصلی هرگز گذشته نمیشود. به مثال زیر توجه کنید:

We don’t say: I didn’t watched TV so much when I was a child.

We say: I didn’t watch TV so much when I was a child.

در هنگام به سوالی کردن جملات نیز به همین ترتیب:

We don’t say: Did you went out last night?

We say: Did you go out last night?

فرم گذشته ی فعل be

am / is / are ---> was / were

was / wasn’tI / he / she / it
were / weren’twe / you / they 
I / he / she / it?was
we / you / they?were

این نکته قابل ذکر است که به هنگام وجود was / were در جمله هرگز از didn’t  برای منفی کردن و از did برای سوال پرسیدن استفاده نمیکنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

I was angry because they were late.

Was the weather good when you were on holiday?

they weren’t able to come because they were so busy.

تمرین : )

i. Complete the sentences into the correct form.

۱٫ It was warm, so I ………………. off my coat. (take)

۲٫ the film wasn’t very good. I ………………. it very much. (enjoy)

۳٫ I knew Sarah was very busy, so I ……………….. her. (disturb)

۴٫ I was very tired, so I ……………… the party early. (leave)

۵٫ the bed was uncomfortable. I ………………. very well. (sleep)

ii. Complete the sentences using the following verbs in the correct form:

-buy     -catch     -cost     -fall     -hurt     -sell     -spend      -teach      -throw      -write

۱٫ Mozart …………….. more than 600 pieces of music.

۲٫ How did you learn to drive? My father ……………… me.

۳٫ we couldn’t afford to keep our car, so we ……………… it.

۴٫ Dave ………… down the stairs this morning and …………….. his leg.

۵٫ Jim ……………. the ball to Sue, who ……………… it.

۶٫ Ann ……………. a lot of money yesterday. She …………… a dress which …………… $100.

i. part one:

     ۱٫ took

     ۲٫ didn’t enjoy

     ۳٫ didn’t disturb

     ۴٫ left

     ۵٫ didn’t sleep

ii. part two:

    ۱٫ wrote

    ۲٫ taught

    ۳٫ sold

    ۴٫ fell | hurt

    ۵٫ threw | caught

    ۶٫ spent | brought | cost

برگشت به بالا
0