گذشته کامل (ماضی بعید) در انگلیسی و کاربرد آن

کاربرد past perfect

کاربرد گذشته کامل یا ماضی بعید در انگلیسی

یکی از زمان های پرکاربرد در انگلیسی زمان گذشته کامل میباشد که در زبان فارسی به عنوان ماضی بعید شناسایی میشود. این زمان برای نشان دادن عملی در گذشته که قبل از عملی دیگر انجام گرفته است، استفاده میشود. به جملات و عکس زیر دقت کنید.

زمان گذشته کامل | ماضی بعید در انگلیسی

Sara went to a party last week. Paul went to the party too, but they didn’t see each other. Paul left the party at 10.30 and Sara arrived  at 11 o’clock.

So: When Sara arrived at the party, Paul wasn’t there.

He had gone home.

* فعل had gone فرم ماضی بعید یا همان گذشته کامل فعل  go  است.

نحوه ساخت گذشته کامل | ماضی بعید:

با توجه به اینکه تمامی زمان افعال در انگلیسی از یک فرمول خاص پیروی میکنند میتوان گفت گذشته کامل با فرمول زیر ایجاد میشود:

Had + past participle (p.p)

در واقع با اضافه کردن had به شکل سوم فعل، گذشته کامل تولید میشود. به جدول زیر توجه کنید.

شکل سوم فعلفرم مخفف شدهفعل کمکیضمیر
Gone

Seen

Finished

Visited

I’d

We’d

They’d

You’d

He’d

She’d

It’d

hadI

We

They

You

He

She

It

 

 

فرم سوالی و منفی گذشته کامل

با اضافه کردن not به فعل کمکی میتوان به فرم منفی افعال در زمان گذشته کامل دست پیدا کرد. و برای سوالی کردن افعال ماضی بعید تنها کافیست جای فاعل و فعل کمکی در ساختار جمله را تغییر داد.

You had studied English before you moved to New York.

Had + past participle

+

You had not studied English before you moved to New York.

Had + not + past participle

Had you studied English before you moved to New York?

Had + (subject) ….. + past participle

?

 

کاربرد زمان گذشته کامل در انگلیسی:

زمان گذشته کامل در انگلیسی

1- استفاده از گذشته کامل برای بیان عملی که در گذشته قبل از عملی دیگر به صورت کامل رخ داده است.

قبل از اینکه به کاوا برم هیچ ساحل قشنگی ندیده بودم.

I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai.

اون فیلم را فهمید چون قبلا کتابش را خوانده بود.

She only understood the movie because she had read the book.

من اول فکر کردم که کار درستی انجام داده بودم، اما بعدش متوجه شدم اشتباه بزرگی کرده بودم.

At first I thought I’d done the right thing, but I soon realized that I’d made a big mistake.

ماضی بعید در انگلیسی

2- برای بیان مدت زمان عمل انجام شده در گذشته (مخصوص افعالی که در انگلیسی استمراری نمیشوند).

قبل از اینکه ماشینم خراب شود به مدت ۱۰ سال آن را داشتم (داشته بودم).

We had had that car for ten years before it broke down.

زمانی که الکس درسش را تمام کرد، به مدت ۸ سال بود که در لندن زندگی میکرد.

By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.

آنها نسبت به فروش خانه احساس بدی داشتند چون بیش از ۴۰ سال صاحب آن بودن.

They felt bad about selling the house because they had owned it for more than forty years.

 

افعالی که در بالا بیان شده است نمونه ای از افعالی است که فرم استمراری ندارند. فرم استمراری افعال در انگلیسی نیز با اضافه کردن ing به انتهای افعال تولید میشود.

تذکر !!

اگر بخواهیم زمان دقیقی از رخداد را بیان کنیم و معمولا از زمان گذشته ساده استفاده میکنیم. اما در صورتی که از کلمه ی before / after به همراه یک فعل گذشته ساده استفاده کنیم، میتوانیم افعال گذشته کامل یا همان ماضی بعید را به کار ببریم. بدین ترتیب با این دو قید میتوانید ترتیب انجام اعمال را متوجه شوید.

او اقوام ژاپنیش را یک بار در سال ۱۹۹۳ قبل از اینکه به همراه انها در سال ۱۹۹۶ اسبابکشی کند، دیده بود.

She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.

جانشینی قیود در افعال گذشته کامل:

مانند سایر افعال دیگر زمانی که بخواهیم شدت و حالت یک فعل را بیان کنیم از قیدها استفاده میکنیم. این درحالی است که قیدها میتوانند در انتهای جمله و یا بعد از فعل بیاید. اما بهترین حالت در افعال چند بخشی این است که قید در بین فعل کمکی و فعل اصلی قرارگیرد مانند جملات زیر:

تو سابقا انگلیسی یادگرفته بود قبل از اینکه به نیویورک نقل مکان کنی.

You had previously studied English before you moved to New York.

i. Read the situations and write the sentences from the words in bracket.

۱- you went back to your home town after many years. It wasn’t the same as before.

(it/ change/ a lot)……………………………………………………………..

۲- I invited Rachel to the party, but she couldn’t come.

(she / arrange / to do something else)…………………………………………………..

۳- you went to the cinema last night. You got to the cinema late.

(the film/ already/ begin)……………………………………..

۴- it was nice to see Dan again after such a long time.

(I / not/ see/ him for five years)…………………………………..

۵- I offered Sue something to eat, but she wasn’t hungry.

(she / just / have / breakfast)…………………………………………

ii. for each situation, write the sentence ending with never…before. use the verb in bracket.

۱- The man sitting next to you on the plane was very nervous. It was his first flight.

(Fly)He ……………

۲- A woman walk into the room. She was a complete stranger to me.

(see) I ……………………………….before.

۳- Sam played yesterday. He wasn’t very good at it because it was his first game.

(play) He …………………

۴- Last year we went to Denmark. It was our first time.

(be there) We…………..

Part i.

۱- it had changed a lot

۲- she’d arranged to do something else.

۳- the film had already begun.

۴- I hadn’t see him for five years.

۵- she had just had breakfast.

Part ii.

۱-had never flown before.

۲- I’d never seen her before.

۳- He’d never played (tennis) before.

۴- We’d never been there before.

برگشت به بالا
0