آینده کامل استمراری در انگلیسی

آینده کامل استمراری در انگلیسی

آینده کامل استمراری – future perfect continuous

مانند دیگر فرم های آینده ( آینده ساده ، آینده استمراری و آینده کامل)، آینده کامل استمراری در انگلیسی نیز به دو صورت بیان میشود:

۱-آینده با will

۲- آینده با  be going to

نکته اینجاست تمامی افعال در زمان های مختلف در انگلیسی برای اینکه به استمراری تبدیل شوند کافیست یک ing به انتهای افعال اصلی اضافه شود. بدین ترتیب میتوانید در هر زمان (حال ، گذشته و یا آینده) به راحتی فعل استمراری را از سایر فرم های دیگر تشخیص دهید.

از طرف دیگر میدانیم که حال کامل و گذشته کامل در انگلیسی به ترتیب با مصدر های have p.p و had p.p ایجاد میشوند. آینده کامل نیز با فرمول  will have p.p ایجاد میشود. پس با این اوصاف به راحتی میتوانید ساختار آینده کامل استمراری در انگلیسی را تشخیص دهید.

آینده کامل استمراری در انگلیسی، یکی از زمان هایی است که در فارسی عینا برای آن معادل تعریف نشده است و در هنگام ترجمه تفاوتی با آینده کامل ندارد. بنابراین تنها شما با تشخیص موقعیت از روی جملات انگلیسی قادر به تشخیص این زمان از فعل در انگلیسی هستید.

ساختار آینده کامل انگلیسی با will

Will (+ not) + have + been + Verbing

You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

Will + have + been + Ving+
You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.Will + not + have + been + Ving

Will you have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?

Will +subject + have + been + Ving

?

دقت داشته باشید برای منفی کردن افعالی نظیر آینده کامل استمراری که فعل اصلی با چند فعل کمکی همراه میشود (will / have / been) تنها فعل کمکی اولی منفی میشود. در واقع عبارت not به اولین فعل کمکی که در اینجا will است میچسبد.

Will not have been doing correct

Will have not been doing OR will have been not doing incorrect

ساختار آینده کامل انگلیسی با be going to

You are going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

be going to + have + been + Ving

You are not going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

be going to + not + have + been + Ving+

Are you going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?

Be + subject + going to + have + been + Ving?

اگرچه ممکن است بعضا این دو فرم از آینده کامل استمراری در انگلیسی بجای یگدیگر نیز به کار ببرند اما تفاوت های کاربردی و اساسی این دو آینده را از لینک زیر بخوانید.

کاربرد آینده کامل استمراری در انگلیسی

۱- بیان مدت زمانی انجام کاری در آینده

در زبان انگلیسی زمانی از آینده کامل استمراری استفاده میکنیم که بخواهیم نشان دهیم عملی آغاز شده است (زمان شروع مهم نیست) و تا یک زمان مشخصی در آینده ادامه پیدا خواهد کرد. حال ممکن است آن عمل در آن زمان مشخص به اتمام برسد و یا حتی ادامه پیدا کند. در این صورت با بیان یک قید زمانی یا بازه زمانی این زمان از فعل را از ماضی کامل و حال کامل مجزا میکنیم.

She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.

او قرار است در آن کارخانه به مدت ۳ سال کار کند تا زمانی که ان بسته شود.

They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.

آنها تا زمانی که توماس برسد، برای مدت یک ساعت حرف خواهند زد.

۲- بیان علت و معلول در آینده

استفاده از اینده کامل استمراری یکی از بهترین راه ها برای بیان علت و معلول در انگلیسی است. بدین ترتیب اگر دو عمل در آینده اتفاق بیوفند که انجام دومی وابسته به عمل اولی باشد و پس از یکدیگر رخ دهند میتوان از آینده کامل استمراری استفاده کنید.

Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.

جیسون زمانی که به خانه برگردد خسته خواهد بود زیرا او به مدت یک ساعت خواهد دوید .

Claudia’s English will be perfect when she returns to Germany because she is going to have been studying English in the United States for over two years.

انگلیسی کلودیا زمانی که به آلمان بازگردد، عالی خواهد شد زیرا او قرار است به مدت دو سال در امریکا انگلیسی بخواند.

تفاوت آینده استمراری و آینده کامل استمراری

تفاوت future perfect و future continuous

اگر در هنگام استفاده از افعال آینده، به مدت زمان انجام آن در جملات خود هیچ اشاره ای نکنید و از عبارت هایی چون:

“for five minutes,” “for two weeks” or “since Friday,”

استفاده نکنید، میتوانید از آینده استمراری به جای آینده کامل استمراری استفاده کنید. البته بسایر مراقب باشید تا ابهامی برای مخاطبین جملات خود ایجاد نکنید. آینده استمراری برای عملی که در آینده با عملی دیگر قطع میشود به کار میرود اما آینده کامل استمراری تاکیید بر مدت زمان انجام کار و بازه ی زمانی آن دارد. به مثال های زیر دقت کنید.

He will be tired because he will be exercising so hard.

در ابتدا لازم است ذکر شود که افعال این جمله مجهول است.همچنین این جمله با زمان آینده استمراری بیان شده است زیرا در این جمله او چون بسیار ورزش کرده است (will be exercising) در همان زمان ،بسیار خسته خواهد بود (will be tired)

He will be tired because he will have been exercising so hard.

در این جمله تاکیید گوینده بر این است که چون او بسیار تمرین میکند (احتمالا برای یک بازه زمانی) بسیار خسته خواهد بود. در اینجا بر علت و معلول بودن کارها تاکید میشود و با این تفاصیر او برای تمرین کردن را در آن زمانی که مد نظر گوینده بوده است تمام کرده و یا ادامه میدهد. (مشخص نیست)

نکته قابل ذکر دیگر این است که هیچگاه آینده کامل استمراری در یک جمله به تنهایی بیان نمیشود. اگر به تمام مثال هایی که تا به اینجا بیان شده است دقت کنید، آینده کامل استمراری همیشه با یک فعل به صورت آینده ساده بیان میشود. پس در هنگام استفاده از آینده استمراری فراموش نکنید که لازم است یک فعل آینده ساده نیز بیان شود.

برگشت به بالا
0